Atlas přístupnosti objektů - Praha 1

Praha 1

Vysvětlivky k použitým symbolům

Cílem následujících vysvětlivek je navíc přiblížit přesnější kritéria přiřazením konkrétních symbolů ke konkrétním místům, a poskytnout vám tak co nejpřesnější představu o přístupnosti popsaných míst.

Přístupné

 • Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
 • Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
 • Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
 • Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
 • Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Částečně přístupné

 • Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu pří- stupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
 • Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.
 • Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
 • Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
 • Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
 • Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Obtížně přístupné nebo nepřístupné

 • Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Parky


Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu).

Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.

Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.

Točité schody

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.

Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.

Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme pa- rametry pevných ramp.

Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.

Přístupná toaleta – WC I.

 • Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
 • Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
 • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
 • U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
 • Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

Částečně přístupná toaleta – WC II.

 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
 • Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
 • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

Nepřístupná toaleta – běžné WC

 • Nepřístupná toaleta - běžné WC